fbpx

Eker - Mak Hakkında

TEKBAŞ soyisimli 4 kardeş tarafından 1960’lı yıllarda tarım makineleri tamir atölyesi şeklinde başlayan çalışmalar, daha sonra kamyonlara ilave dingil yapımı işiyle devam etmiştir. 1970’li yıllarda ithal yoluyla ülkemize gelen hububat ekim makinelerinin tamirciliği ağırlıklı olarak ya-pılmaya başlanınca, bu makinelerin bazı parça-larının imalatı da zorunlu olarak gündeme gel-miştir. Parça imalatı sürecinde sırasında elde edilen bilgi birikimi, kardeşleri makine imalatı yapımına yöneltmiştir. Sonunda TEKBAŞ mar-kasıyla ilk ekim makinesi piyasaya sürülmüştür.

O yıllarda büyük oranda makine açığının ya-nında üretici firma sayısının az olması işle-ri hızla büyütmüş ve talebin çok fazla oluşu ortakları şirketleşmeye yöneltmiştir. Nihayet 1975 yılında EKER-MAK Zirai Aletler İmalat ve Ticaret Ltd. Şti. adıyla bugünkü şirketin ku-ruluşu tamamlanmıştır. Başlangıçta POLATLI şehir merkezi içinde kiralık bir atölyede ima-lat yapan kuruluş, 1980’de bugünkü binasına taşınmıştır. 1986 yılına kadar sadece Kombine Hububat Ekim Makinesi üreten fabrika, bundan sonra üretim çeşidini artırmaya karar vermiş ve 1986’da Tarım Römorkları,1990’da Helezonlu Konveyörler, 1992’de Diskli Gübre Serpme Maki-neleri ve 1993’de Kazayaklı Kültivatörlerin seri üre-timini gerçekleştirmiştir.

GAP’ın devreye girmesiyle sulu tarıma yönelik ma-kine ihtiyacının ortaya çıkması, firmayı, ihtiyaç du-yulan makineleri üretmeye yöneltmiş ve 1996’da Kombine Pamuk Ekim Makinesi imalatını gerçek-leştirmiştir. Tarım Bakanlığı ile müşterek Ar-Ge ça-lışmaları yürüten firmamız, Kombine Hububat Ekim Makineleri ile nohut, mısır, soya, fasulye… vb. gibi iri taneli tohumların da ekimini yapabilecek çok amaçlı tohum hücreleri geliştirerek, 1998’de çiftçi-lerimizin hizmetine sunulmuştur.

1980 yılında 15.000 m² açık alan üzerine 1.500 m² kapalı alan olarak inşa edilen fabrika, üretim kapa-sitesi ve çeşidinin artmasıyla birlikte 1998 yılında 4.600 m² kapalı alana ulaşmıştır. Kapalı alandaki bu genişleme, tezgâh miktarının artırılmasına da imkân vermiş ve özellikle son yıllarda gelişen tek-nolojiye ayak uydurularak tam otomatik CNC tor-na, CNC dik işlem merkezi, CNC plazma gibi bilgi-sayar donanımlı tezgahları, tarım makineleri imalat sanayiinde ilk kullanan işletmelerden biri olmuştur.

Özellikle 1997’de başlayarak hızla yükseliş göste-ren çift çeker yüksek güçlü traktör ithalatı ve bu traktörlere olan talebin artması, böyle traktörlere uygun ekipman problemini de beraberinde getir-miştir. İşte bu ekipman ihtiyacını ilk etapta ithal, he-men ardından da imal etmek amacıyla 1998 yılında yabancı firmalarla (Amazonen-Werke, Lemken… vs.) ortaklık kurulmuş ve tanıtım amacıyla bu ekip-manlar, çiftçilerimizin hizmetine servis garantisi de verilerek sunulmuştur.
Amacı Türkiye ve diğer ülkelerin ihtiyaç duyduğu tarım makinelerini en kaliteli şekilde üreterek müm-kün olan en uygun şartlarla piyasaya sürmek olan EKER-MAK, bugün Türkiye tarımında araştırma ve geliştirmeye en fazla pay ayıran firmalarından biri-dir. 2000 ad/yıl makine üretim kapasitesine sahip olan firmamız, kaliteli üretim açısından çiftçilerimiz tarafından aranılan marka durumuna gelmiş olup, konusunda Türkiye’nin en büyük tarımsal mekani-zasyon firmalarından biridir.

TOP